Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Regjeringen ønsker sammenslåing

Henrik Mikkelsen

Regjeringen ønsker en sammenslåing av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH). Dette kommer frem i forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag.


Det er et omfattende faglig arbeid som ligger bak forslaget til regjeringen, og temaet har vært utredet i flere rapporter og vært gjenstand for flere høringer. Den såkalte Norum-utredningen fra 2003 har vært utgangspunktet for arbeidet, der det var bred enighet om en sammenslåing av institusjonene. Flere miljøer har imidlertid vært i mot en samlokalisering, blant annet gjelder dette Veterinærinstituttet og NVH som i dag ligger på Adamstua i Oslo.

Regjeringen skriver blant annet følgende i sitt budsjettforslag: ”Regjeringen mener en samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB, samt flytting av Veterinærinstituttet til Ås, vil kunne bidra til å bygge opp en samlet og integrert primærnæringsrettet virksomhet på Ås. Videre vil en samorganisering og samlokalisering kunne legge grunnlaget for at det kan etableres en unik nyskaping der UMB og NVH inngår i et tett samvirke sammen med andre relevante forskningsinstitusjoner innenfor feltet.”

Fornuftig
- Samfunnet har gitt oss i oppgave å forvalte og videreutvikle våre fag. Nå må vi gripe muligheten regjeringen har gitt oss til å tenke tverrfaglig og innovativt. Forslaget legger grunnlaget for å øke kvaliteten på studiene og forskningen, og få mer ut av de samlede ressurser som samfunnet stiller til rådighet, sier rektor Knut Hove ved UMB på Ås, som selv er veterinær.

Hove påpeker at det er mulig å ta ut samordningsgevinster gjennom en sammenslåing.
- Det viktigste er imidlertid å sikre gode forhold for veterinærmedisinsk forskning og utdanning i fremtiden.

Rektoren mener det er gledelig at politikerne nå vil bruke ressurser på institusjonenes fagfelt. - Flere utredninger har pekt på at miljøene innen landbruk og veterinærmedisin hver for seg er for små. Vi trenger hverandre for å utvikle et slagkraftig faglig felleskap. Jeg tror også det vil være en fordel for veterinærmedisinen å være med på å bygge et større akademisk miljø rettet mot mat-, landbruk- og biologisk produksjon.

Mer enn en lokaliseringsdebatt
En eventuell sammenslåing kan raskt bli redusert til en lokaliseringsdebatt. Knut Hove peker på at saken er viktigere enn dette.
- Jeg forstår at det kan være problematisk å flytte arbeidsplassen fra Oslo til Ås. Spørsmålet om fremtidig organisering og lokalisering av veterinærutdanningen i Norge er likevel et overordnet veivalg med betydning for en rekke samfunnsområder, der hensynet til faglig utvikling og til effektiv bruk av knappe ressurser må veie tyngst.

Gjennom den sammenslåing og flytting som regjeringen nå foreslår får vi anledning til å bygge etterlengtede utdannings- og forskningsfasiliteter for veterinærfagene helt fra grunnen. Dette må være et meget godt utgangspunkt for lærere og studenter som har hatt svært dårlige undervisningslokaler i mange år.
- Campus Ås gir de beste utviklingsmulighetene for veterinærfaglig utdanning og forskning. Vårt universitet har arealer, utviklingsmuligheter, infrastruktur og geografisk plassering som gjør at samfunnet trygt kan investere i langsiktige løsninger for veterinærmedisinen og de biovitenskapelige fagområdene knyttet til dyr og mat.

Kontaktpersoner:
Rektor Knut Hove: 95 28 61 07
Informasjonsrådgiver: 95 07 00 41


Oppdatert: 13.05.05
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)