Navigasjon: Hovedside / Aktuelt [Sidekart] [Kontakt] News
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Aktuelt
Hovedsiden


Spennende muligheter og store kontraster for statsråden

Tonje Grave

Store planer og betydelig forfall møter statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, når hun tirsdag 28. februar besøker Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). 


Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland
Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland Foto: Berit Roald

Under besøket møter Aasland representanter for Norges veterinærhøgskole (NVH) og UMB for å diskutere muligheter og utfordringer i forbindelse med sammenslåing og etablering av det nye universitetet på Ås.

- For å nå Stortingets høye mål for sammenslåingen, er vi helt avhengige av at det satses både på gamle og nye bygg som ramme for viktig forskning og utdanning, fastslår forventningsfulle rektorer før besøket.

I 2018 flytter veterinærmiljøet fra Adamstuen i Oslo til nye og framtidsrettede fasiliteter på campus Ås. Forutsatt startbevilgning på statsbudsjettet for 2013, har Fellesstyret for NVH og UMB anbefalt at det nye universitetet etableres fra 1. januar 2014.

Det nye universitetet skal ha spesielt ansvar for viktige spørsmål som miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybar energi, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

- Det er et viktig samfunnsoppdrag, og vi har sterke fagmiljøer som har mye å bidra med inn i det fornybare og biobaserte samfunnet, nettopp fordi vår forskning er så godt tilrettelagt for å møte de globale utfordringene når det gjelder mat, helse, energi, klima, areal og miljø, fastslår rektorene Yngvild Wasteson (NVH) og Hans Fredrik Hoen (UMB).
Rektor Yngvild Wasteson ved Norges veterinærhøgskole.
Rektor Yngvild Wasteson ved Norges veterinærhøgskole. Foto: Håkon Sparre

Framtidsrettet

De to rektorene ser fram til å få etablert nye og moderne veterinærfasiliteter på Campus Ås fra 2018.

– Vi gleder oss til å flytte inn i nye og framtidsrettede bygg, sier Yngvild Wasteson. Hun beskriver lange og krevende prosesser for å sikre bygg som svarer på framtidens behov, og er bekymret over at prosjektet fortsatt utsettes for krav om arealkutt.

- Det er en kompleks bygningsmasse som skal romme både folk og dyr av alle slag, ikke minst er det viktig at vi planlegger og bygger riktig for å håndtere den smitterisikoen som en veterinærmedisinsk aktivitet innebærer. Jeg er fortsatt optimist, og håper og tror prosjektet vil bli gjennomført i henhold til Stortingets og Regjeringens ambisjoner, sier NVH-rektoren.

Hun ser fram til å vise statsråden mulighetene som ligger i det nye universitetet. Under tirsdagens besøk får Tora Aasland blant annet en grundig presentasjon av universitetets samfunnsoppdrag, skisseprosjektet for veterinærfasilitetene og planene for nytt Senter for husdyrforsøk. Aasland får også høre om ledende forsknings- og samarbeidsprosjekter blant annet innen bærekraftig akvakultur og på matområdet, i tillegg til det nye universitetets ambisjoner om å bidra til innovasjon og næringsutvikling.
Rektor Hans Fredrik Hoen
Rektor Hans Fredrik Hoen Foto: Håkon Sparre

Stort vedlikeholdsetterslep og rehabiliteringsbehov

Samtidig er rektorene bekymret for kapasitetsproblemer og forfall i allerede eksisterende bygninger på campusområdet.

- Ved UMB har vi tatt regjeringens utfordring på alvor, og nær doblet studentopptaket i løpet av forholdsvis få år. Samtidig har vi det samme problemet som mange andre offentlige virksomheter med gammel, nedslitt og for en stor del fredet eiendomsmasse. Det er rett og slett umulig for universitetet å håndtere dette innenfor ordinære budsjettrammer, sier UMBs rektor Hans Fredrik Hoen.

Han legger til at det beregnede vedlikeholdsetterslepet på universitetet med de ærverdige gamle bygningene beløper seg til om lag to milliarder kroner. Hoen er bekymret for situasjonen, der kapasiteten på universitetet nærmest er sprengt og deler av den eldre bygningsmassen er stengt fordi det er uforsvarlig å oppholde seg i den.

- Blant annet har vi måttet stenge av de to øverste etasjene av Urbygningen fra 1901, noe som skaper en vanskelig situasjon for både studenter og forskere med tilhørighet der. Når vi nå skal bygge en ny felles kultur med robuste forsknings- og utdanningsmiljøer er det nødvendig å ruste opp det ”gamle UMB”, samtidig som det bygges nye hypermoderne veterinærfasiliteter, forklarer Hoen.

Forventninger til statsråden

Hoen presiserer at UMB ikke er alene om å ha kapasitets- og vedlikeholdsproblemer, selv om universitetet på Ås er en av de utdanningsinstitusjonene som har flest verneverdige bygg med stort vedlikeholdsetterslep og store rehabiliteringsbehov.

- Det synes som om dette er et generelt problem når det gjelder offentlige bygg, sier rektoren som likevel er optimistisk i forkant av statsrådens besøk på campus Ås. Han får støtte fra NVH-rektor Yngvild Wasteson.

- Vi har oppfattet at Aasland tar denne utfordringen på alvor og at hun gir klare signaler om at vi må satse mer på bygging, vedlikehold og rehabilitering av kunnskapsbygg her i landet. Derfor ser vi frem til å vise statsråden behov for å utvikle og bevare de gamle ærverdige universitetsbyggene, samtidig som vi svarer på framtidens behov ved å bygge flotte, moderne veterinærfasiliteter, avslutter de to rektorene, og ønsker Tora Aasland velkommen til det nye universitetet og Campus Ås.

Program for statsrådbesøket

Prosjektskisse for nybygg ved det nye universitetet.
Prosjektskisse for nybygg ved det nye universitetet. Foto: Statsbygg


 

 Oppdatert: 27.02.12
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 
Relasjoner til saken

Skisse til Kunnskapstreet i det nye fellesbygget.
Skisse til Kunnskapstreet i det nye fellesbygget. Foto: StatsbyggProgram for statsrådbesøket (pdf)