Navigasjon: Hovedside / Eksterne enheter / UMBs interninformasjon om fusjonsprosessen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
UMBs interninformasjon om fusjonsprosessen
UMBs intern- informasjon om fusjonsprosessen
Hovedsiden

- Operativ administrasjon 2014 (OPAD 2014)

Kronologi
- Fusjonen steg for steg

Om prosessen
- Byggeforberedelser
- Arrangementer
- Dokumenter
- Litteratur


Spørsmål
- Send spørsmål her
- Svar på spørsmål

Arkiv
- Presseklipp

Kontakt
- UMBs sekretariat

Folkemøte – regulering av Campus Ås

Kai Einar Tilley

Mandag 28. november blir det stort informasjonsmøte om forslag til reguleringsplaner for hele Campus Ås og Senter for husdyrforsøk på Einarstujordet.


Informasjonsmøte om planene holdes mandag den 28. november i Ås kulturhus´ store sal klokken 19.00.

Mer om folkemøtet finner du på Ås kommunes nettsider i denne lenken.

Store områder
De to reguleringsplanene omfatter omfatter hele UMB inkludert nybyggene for NVH og VI (utarbeidet av PG Campus) og Einarstujordet (utarbeidet av Multiconsult). Høringsfristen for begge planene er satt til 9. januar 2012. Einarstujordet  reguleres for Senter for husdyrforsøk. Statsbygg leder utviklingen av bygningskonsept for relokaliseringen, og er forslagsstiller for reguleringsplanen.

Regulering av Campus Ås
Ås kommune er ansvarlig planmyndighet og skal behandle reguleringsplan med konsekvensutredning for prosjektet. Reguleringsplanområdet omfatter hele Campus Ås, etter ønske fra blant annet UMB. Planen gir derfor rammer for utbygging ikke bare for veterinærvirksomheten, men også for den videre utvikling av UMB-delen av virksomheten på Campus. Det forventes stor økning i antall studenter og ansatte på UMB.

Mål for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammene for etableringen av Det nye universitetet, samtidig som dagens campus egenart videreføres. Det skal utformes et undervisnings- og forskningscampus av aller høyeste kvalitet. Området skal samtidig legge til rette for etablering av Veterinærinstituttet slik at deres samfunnsoppdrag kan ivaretas.

Dette innebærer tilrettelegging for et moderne og fremtidsrettet campusområde ved blant annet:

·      sikre løsninger med hensyn til smitteproblematikk

·      hensiktsmessige uteområder for dyr

·      sikring av verneverdige bygningsmiljøer og uteområder

·      miljøriktig utvikling

·      hensiktsmessig håndtering av trafikk- og andre logistikkbehov til/fra og innenfor området

·      sikring av et tilstrekkelig utbyggingspotensial for de neste 50 årene

·      samordning av planer for det nye, samlokaliserte campusområdet med planer for oppgradering og videreutvikling av områdets eksisterende funksjoner og fysiske miljøer

Etableringen av NVH og Veterinærinstituttet vil påvirke Ås som lokalsamfunn. Planarbeidet med konsekvensutredning skal også ivareta sammenhengen mellom Campus Ås og Ås som lokalsamfunn, for eksempel knyttet til infrastruktur og næringsutvikling.

Forslag til framdriftsplan

Milepæl

Dato/tidsrom

Planforslag til 1. gangs behandling til kommunen

01.11.11

Behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø

10.11.11

Offentlig ettersyn

6 uker

Innsending til 2. gangs behandling

Primo mai

Behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø

Medio mai

Behandling og vedtak i kommunestyret

Ultimo mai

Klagefrist

 

Rettsgyldig plan

Juli 2012

Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566).

Planområdet

Planområdet omfatter arealene som er markert med sort strek på kartet over, dvs. i vest avgrenset av NOFIMA og Osloveien, i sør avgrenset av fv. 152, i nord avgrenset av Nordskogen, Syverudveien og Kongeveien og i øst av Utveien og Samfunnsveien.
Planområdets utstrekning er vist med sort stiplet strek. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566).
Planområdets utstrekning er vist med sort stiplet strek. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566). Foto: Statsbygg


Prosess for utforming av Campus nord, øst og sentralområdet
Stor vekst i ansatte og studenter, og vedtaket om flytting av NVH og Veterinærinstituttet til UMB, medførte at UMB ønsket å vurdere fremtidig utvikling av Campus i et helhetlig perspektiv. Sammenslåingen påvirker eksisterende områdestruktur og bygningsmasse på UMB. Videre har det vært behov for avklaringer vedrørende lokalisering og relokalisering av institutter ved fremtidig ekspansjon.

Våren 2010 ble ØKAW Arkitekter engasjert for å utarbeide en helhetsplan for Campus. Gjennom dette arbeidet ønsket man å legge grunnlaget for ivaretakelse av universitetets landskapsmessige, bygningsmessige og miljømessige kvaliteter ved samlokaliseringen, og legge rammer for fremtidig utvikling av UMBs egen virksomhet.

Planområdets fire hovedområder, Campus vest, nord, øst og sentralområdet. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566).
Planområdets fire hovedområder, Campus vest, nord, øst og sentralområdet. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566). Foto: Statsbygg
Som en konsekvens av Helhetsplan Campus Ås 2010-2100 ble det i løpet av våren 2011 utviklet to vedlegg til Helhetsplanen som en planstudie av Campus Øst og Campus Nord.

Både Helhetsplanen og vedleggene er utviklet i nær dialog med sentraladministrasjonen ved UMB og de ulike institutter som blir berørt av omorganiseringen av områdene.

Figuren viser planlagt og ny bebyggelse innenfor planområdet. Eksisterende bebyggelse har mørk farge, planlagt bebyggelse og utbyggingspotensiale er vist med lys rosa farge. Bygg med orange farge vil inneha viktige fellesfunksjoner og fungere som sentrale møtepunkter. Torg er vist med gult. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566).
Figuren viser planlagt og ny bebyggelse innenfor planområdet. Eksisterende bebyggelse har mørk farge, planlagt bebyggelse og utbyggingspotensiale er vist med lys rosa farge. Bygg med orange farge vil inneha viktige fellesfunksjoner og fungere som sentrale møtepunkter. Torg er vist med gult. Kilde: Reguleringsplan for Campus Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 24. oktober 2011. Statsbygg (prosjekt 11566). Foto: Statsbygg
Mer om planen og politisk behandling i Ås kommune finner du på Ås kommunes hjemmesider i denne lenken (Campus Ås).

 

Regulering av Einarstujordet
SHF må flyttes på grunn av hensyn til forsvarlig smittevern ved flyttingen av veterinær- faglige aktiviteter til Ås. Deler av dagens bygningsmasse ved SHF ligger slik til at den må rives før man starter byggingen for flytting av NVH/VI fra Adamstua til Ås.

Planbeskrivelsen er utarbeidet av Multiconsult AS på oppdrag av Statsbygg og det er Statsbygg som fremmer reguleringsplanen.

Området
Planområdet for SHF-anlegget ligger på begge sider av Syverudveien ca. en km nord for UMBs kjerneområde og 1,3 km fra Drøbakveien ved Meierikrysset. Planområdet ligger i en liten forsenkning i terrenget, som heller svakt mot nord. Store deler av området består av dyrket jord. To boliger (Einarstua og Gullberg) og noe skog inngår også. I nord inngår en øvingsbane for traktor. Ås kirke ligger rett sør for planområdet.

Detaljkart av varslet planområdet. Opprinnelig planområdet vist med grå stipling, utvidelse varslet april 2011 vist med svart stipling. Kilde: Reguleringsplan for Einarstujordet. Nytt senter for husdyrforsøk UMB på Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Statsbygg (prosjekt 11867).
Detaljkart av varslet planområdet. Opprinnelig planområdet vist med grå stipling, utvidelse varslet april 2011 vist med svart stipling. Kilde: Reguleringsplan for Einarstujordet. Nytt senter for husdyrforsøk UMB på Ås. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Statsbygg (prosjekt 11867). Foto: Statsbygg


Mer om planen og politisk behandling i Ås kommune finner du på Ås kommunes hjemmesider i denne lenken (Campus Ås).
 Oppdatert: 24.11.11
Utskriftsvennlig versjon

 
 
UMBs interninformasjon om fusjonsprosessen

Boks 5003
1432 Ås