Navigasjon: Hovedside / Institutter / Husdyr- og akvakulturvitenskap [Sidekart] [Kontakt] Animal and Aquacultural Sciences
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Husdyr- og akvakulturvitenskap
Hovedsiden IHA

Forskning
- Temasider
- Forskningsprosjekter
- Publikasjoner
- Husdyrforsøksmøtet
- Cigene

Studier ved IHA

Forskerutdanning
- PhD studenter
- PhD avhandlinger

Andre IHA sider
- Kurs/seminarer

Om oss
- Ansatte
- Om IHA
- Organisasjon
- Styret
- Administrasjonen
- Årsmelding
- Faggrupper
- Fistelkuene

Samarbeidspartnere

Tekniske tjenester
- Labanalyser - priser
- Stoffskifteavdelingen

Fôrtabellen

For barn og ungdom

Kontakt oss
Forsidearkiv

Silje Kittilsen disputerte 4. desember 2009

Ane Gro Siri Skjelfjord

Stress hos laksefisk: Kortisolresponsen og assosierte egenskaper


Intensive husdyrproduksjonssystemer slik som akvakultur kan være stressende for dyrene. Hos fisk, som hos andre vertebrater, kan individuelle forskjeller i fysiologiske og atferdsmessige responser ved stress være årsak til ulik mottakelighet for stress og sykdom. Responser til stress som samvarierer og er konsistente over tid og situasjoner blir ofte referert til som mestringsstrategier. Slike strategier har en genetisk komponent og kan potensielt påvirke både velferd og produksjonsparametre. Seleksjon for høy eller lav kortisolrespons ved stress hos regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) har resultert i to linjer, som også viser ulik atferd. Typiske atferdstrekk som samvarierer med kortisolresponsen hos disse linjene er fødeinntak i nytt miljø og sosial dominans. Fisk med lav kortisolrespons (LR) begynner å spise raskere i nye miljø og blir ofte sosialt dominant over fisk med høy kortisolrespons (HR).

I dette doktorgradsarbeidet har variasjon i kortisolresponsen ved stress og assosierte egenskaper hos laksefisk blitt undersøkt, inkludert atferd, morfologi og mottakelighet for sykdom. Økt kunnskap om variasjon i stressresponsivitet og hvordan vi kan identifisere slik variasjon er interessant fra et anvendt perspektiv siden seleksjon for redusert stressresponsivitet kan være et viktig verktøy for å redusere problemer relatert til helse og velferd hos oppdrettsfisk. Videre er fenotypiske egenskaper relatert til stressresponsivitet av grunnleggende biologisk interesse og kan bidra til å øke kunnskapen om sammenhenger mellom fysiologi og atferd, samt økologisk og evolusjonær basis for slike sammenhenger.

Resultatene viser at variasjon i kortisolresponsen henger sammen med både atferdsmessige og morfologiske egenskaper, samt mottakelighet for sykdom. Bevegelsesaktivitet under akutt stress korrelerte med kortisolnivåer hos 10 familiegrupper av Atlantisk laks (Salmo salar) fra et norsk kommersielt avlsselskap. Bevegelsesaktivitet under stress korrelerte også med dødelighet i de respektive familiene i en smittetest for Infeksiøs Pancreas Nekrose (IPN) som ble utført på de samme søskengruppene i avlsprogrammet.

Videre viser resultatene at atferd assosiert med kortisolresponsivitet ser ut til å være mer fleksibel enn hva som tidligere har blitt rapportert. LR- og HR-ørret fra 3. generasjon endret atferdsprofil etter en kort periode uten mattilgang og transport til en ny lokalitet. I kontrast til tidligere studier ble HR-fisk nå sosialt dominant over LR-individer og gjenopptok normal spiseatferd raskere. Gjennom arbeidet med disse to linjene ble det oppdaget at seleksjon for ulik kortisolrespons ikke bare hadde ført til endringer i atferd, men også i utseende, mer spesifikt i grad av melaninpigmentering. Fisk med lav kortisolrespons (LR) hadde gjennomgående mer sorte melaninprikker i huden sammenlignet med HR-fisk. En negativ sammenheng mellom kortisolrespons og grad av pigmentering ble også stadfestet hos Atlantisk laks. Resultatene viste videre at individer med et høyere antall melaninprikker var infisert med færre modne lakselushunner (Lepeophtheirus salmonis) i to populasjoner av stamfisk som var naturlig smittet med Ius. Dette resultatet samsvarer med etablert kunnskap om at steroidhormonet kortisol kan undertrykke immunsystemet.

Resultatene fra dette arbeidet støtter eksisterende kunnskap om sammenhenger mellom atferd og fysiologiske parametre hos laksefisk. I tillegg avdekkes nye assosiasjoner mellom slike sammenhenger, morfologi og mottakelighet for sykdom. Det mest oppsiktsvekkende er at kortisolresponsen hos laks og ørret er assosiert med de sorte prikkene på huden som er så typiske for laksefisk: Fisk med mange prikker har en lavere kortisolrespons. Resultatene viser imidlertid også at atferd assosiert med arvbare forskjeller i kortisolresponsivitet hos ørret er mer fleksibel enn tidligere rapportert, og at erfaring kan påvirke atferdsmønsteret hos disse linjene. Dette illustrerer kompleksiteten i faktorene som er årsak til og opprettholder individuell variasjon i atferd og fysiologi, altså samme fenomen som vi kjenner som personlighetstyper hos mennesker og andre pattedyr. Det er derfor nødvendig med ytterligere vitenskapelig innsats for å avdekke både proksimate og ultimate mekanismer i forholdet mellom atferd, fysiologi og mottakelighet for sykdom både hos oppdrettsfisk og andre arter.

Oppdatert: 08.12.09
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Tlf: +47 64 96 51 00
E-post:iha@nmbu.no

Webansvarlig: Janne Karin Brodin

 
Emneord

- Akvakultur
- Forskning
- Naturvitenskap
- Utdanning