Navigasjon: Hovedside / Institutter / Matematiske realfag og teknologi [Sidekart] [Kontakt] Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Matematiske realfag og teknologi
IMT
- Om IMT
- Ansatte ved IMT

Studier ved IMT
- Studiestart 2014
- Studieveiledere

Forskning ved IMT

Publikasjoner

PhD-siden

Nyhetsarkiv

Fagklim

- Artikler

Margrete Skår disputerer 8 juni

IMT

Margrete Skår vil 8 juni forsvare sin Dr. grad med tittel "Natur i hverdagsliv."
Prøveforelesning kl 10:30 "Kulturelle forståelser av natur i et flerkulturelt samfunn"
Disputas kl 12:30 i TF102


Margrete Skår
Margrete Skår

I hverdagsfriluftslivet veves det sosiale liv og naturopplevelser sammen. For å utdype kunnskap om dette samspillet har Margrete valgt en forskningsmessig tilnærming der fyldige beskrivelser av menneskers erfaringer, både i det sosiale rom og i nærmiljønaturen, får komme til uttrykk.

Studien bygger på kvalitative forskningssamtaler med 26 personer i Brumunddal, et tettsted med nærmere 9000 innbyggere i Hedmark fylke. Forskningssamtalene tok form av livsløpsintervjuer der samtalepartnernes hverdagslige bruk av natur i ulike livsfaser stod i fokus. Forskningssamtalene ble i all hovedsak gjennomført ute på tur i naturområder i samtalepartnernes nærmiljø.

Studien er bygd opp av fire artikler. Artikkel 1 drøfter studiens metodiske tilnærming, den situerte dialogen mellom forsker og samtalepartner. Artikkelen viser blant annet hvordan det å bringe forskningssamtalen ut i nærmiljøet, i direkte relasjon til fenomenet som undersøkes, har effekter på selve forskningsprosessen og det som kommer ut av den.

Tema for artikkel 2 er endringer i barns bruk av natur i nærmiljø over en periode på ca. 50 år, basert på voksnes minner om egen barndom og observasjoner av egne og andres barn i dag. Fra en etterkrigstid der nærmiljønaturen var en naturlig ramme rundt hverdagslige aktiviteter som plikter, transport og uteleik, er det å være ute i natur på egenhånd blitt noe dagens barn velger å gjøre bare av og til. Artikkelen viser blant annet hvordan nærmiljønaturen tidligere hadde en mer sentral rolle som en uformell møteplass for barn, mens uteaktiviteter i dag er mer organisert, planlagt, tidsstyrt og ikke minst voksenstyrt.

Artikkel 3 tar utgangspunkt i Buttekvernskogen, en liten sumpskog på ca. 50 dekar i Brumunddal, og belyser bredden i samtalepartnernes følelsesmessige tilknytninger til denne skogen. Artikkelen belyser også negative relasjoner til natur som likegyldighet, usikkerhet og frykt, et tema som hittil har hatt begrenset fokus i forskning om forholdet mellom menneske og natur. Artikkelen drøfter hvordan relasjoner til natur ikke bare er en statisk og biologisk bestemt tilstand eller knyttet til kjønn, men at naturopplevelsen også er erfaringsbasert, foranderlig og situasjonsbestemt.

Artikkel 4 drøfter opplevelsen av tid i den hverdagslige naturopplevelsen. Aktivitets- og gjøremålsorienteringen som preger manges hverdagsliv i dag, gjør at klokketiden (abstrakt tid) er blitt en viktig premissleverandør også for fritidsbruk av natur i nærmiljøet. Artikkelen drøfter blant annet nærmiljønaturens potensial som opplevelse av en mer konkret tid, knyttet til naturens egen rytme og de konkrete erfaringer en gjør i naturen.

Selv om studien viser at bruk av naturen i nærmiljøet har endret seg over tid, illustrerer studien hvordan hverdagsfriluftslivet fortsatt, og på ulike måter, er betydningsfullt for folk. På den ene siden tar hverdagsfriluftslivet opp i seg og tilpasser seg samtiden vi lever i, for eksempel ved at det endrer form og meningsinnhold i takt med utviklingen mot en aktivitetsorientert og organisert hverdag. På den annen side framstår hverdagsfriluftslivet som et alternativ til en stressende hverdag, og tilbyr avkopling og nedstressing gjennom sansning, fysisk aktivitet og opplevelse av en konkret tid knyttet til naturens egne rytmer. Nasjonale fritidsundersøkelser viser at ca. en tredjedel av befolkningen kun utøver friluftsliv i sitt nærmiljø, og slik forholder det seg også for flertallet av samtalepartnerne i studien. Bruk av natur i nærmiljø er både et miljøvennlig og attraktivt lavterskeltilbud i forhold til det å reise bort for å utøve friluftsliv.  

Publisert: 06.06.10
Oppdatert: 07.06.10
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Institutt for matematiske realfag og teknologi

Postboks 5003
1432 Ås.
Besøksadresse: Drøbakveien 31
Tlf.: 64 96 54 00,
Faks: 64 96 54 01

 
Emneord

- Forskning
- Læring og lærerutdanning