Navigasjon: Hovedside / Institutter / Naturforvaltning [Sidekart] [Kontakt] Ecology and Natural Resource Management
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Naturforvaltning
Naturforvaltning

Hovedsiden

Arkiv

Frivillig vern: INA-ansatt verner eget skogsområde.

Cathrine Glosli

I desember 2008 ble Stormyrlia naturreservat vernet på grunnlag av viktige biologiske kvaliteter. Området består av høyproduktiv gammelskog, og har mye dødt trevirke og sjelden og variert flora og fauna. Området eies av Vidar Selås, som også har vært pådriver for fredningen.


 Landskapet i Stormyrlia.
Landskapet i Stormyrlia. Foto: Vidar Selås


Det er mer liv i et dødt tre enn i et levende Den 19.12.2008 ble Stormyrlia naturreservat (732 daa) i Aust-Agder fastsatt ved kongelig resolusjon. Stormyrlia er nå fredet mot ødeleggelser, endring av naturmiljø og motorferdsel. Alminnelig ferdsel og bruk av området, inkludert jakt, fiske, bær- og soppsanking, samt oppkjøring og bruk av skiløype, er ikke berørt av vernet. Formålet med fredningen er ”å bevare et større område med høyproduktiv gammelskog i lavlandet, og områdets flora og fauna”. Denne skogtypen er underrepresentert på vernestatistikken i Norge fordi den er svært attraktiv for skogbruket. Stormyrlia inneholder viktige kvaliteter av gran- og blandingsskog med mye dødt trevirke, og grove og hule løvtrær. Død ved er et nøkkelelement for biologisk mangfold i skog, og er særlig viktig for sopp, midd og insekter. Disse påvirker all produksjon videre i næringskjeden, og er selve fundamentet for livet i skogen.


Primus motor for fredningen I tråd med konseptet for frivillig barskogvern er det eieren selv som har vært pådriver for at Stormyrlia skulle bli naturreservat. Omlag 90 % av området eies av førsteamanuensis Vidar Selås, som er ansatt ved Institutt for naturforvaltning. Han har også samlet og sendt inn de biologiske data som utgjør grunnlaget for fredningen. Selås er svært fornøyd med at området nå er vernet for all fremtid.

– Stormyrlia har mange viktige og interessante kvaliteter. Jeg har registrert over 200 billearter, og det er hekkeområde for blant annet dvergspett og tretåspett, som jo er viktige nøkkelarter i skogen. Det har også tidligere vært en kjent hønsehaukbiotop. Han forteller at området har skiftet eiere flere ganger siden det ble skilt ut som egen del på 1800-tallet, men at ingen av dem har hatt interesse av å hugge skogen. Resultatet har blitt en mangfoldig skog av regional verneinteresse.


Selås fremhever spesielt at Stormyrlia jevnlig blir brukt i undervisningssammenheng. Innføringskurs i naturforvaltning (Natf100) har hver vår en utferd til Stormyrlia hvor førsteårsstudentene gjør enkle feltarbeidsoppgaver. Utferden er et populært avbrekk fra de ordinære studieaktivitetene, og er en fin mulighet for fremtidige forvaltere til å oppleve urørt gammelskog på nært hold.

 Naturforvalterstudenter i aksjon i Stormyrlia naturreservat.
Naturforvalterstudenter i aksjon i Stormyrlia naturreservat. Foto: Olav Haaverstad


Oppdatert: 07.01.09
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Institutt for naturforvaltning

Besøksadresse:
Sørhellinga,
Høgskoleveien 12,
1430 Ås

Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no

Postadresse:
Postboks 5003,
1432 Ås


 
Relasjoner til saken

Pressemelding, Miljøverndepartementet: Store skogarealer vernet

Emneord

- Biodiversitet
- Miljø
- Skog