Navigasjon: Hovedside / Institutter / Handelshøyskolen [Sidekart] [Kontakt] NMBU School of Economics and Business
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Handelshøyskolen
Handelshøyskolen
Hovedsiden

School of Economics and Business
Mainpage

Sosioøkonomisk status og helse (PhD diputas)

Lise Thoen

Arnstein Øvrum har i sin doktorgrad undersøkt sosial ulikhet i helse med fokus på betydningen av helserelaterte livsstilsvalg som fysisk aktivitet, røyking og et sunt kosthold.


Nye metoder
Arnstein Øvrum, PhD Student ved Handelshøgskolen ved UMB.
Arnstein Øvrum, PhD Student ved Handelshøgskolen ved UMB.
Øvrum sitt forskningsarbeid presenterer nye metoder og framgangsmåter for hvordan man kan studere sosial ulikhet i helse, herunder viktigheten av å fokuserer mer på underliggende livsstilsvalg. Han har benyttet et stort norsk datasett og fått en rekke resultater som er interessant for norsk politikkutforming. Gjennom sitt doktorgradsarbeid bidrar Øvrum med en del konkrete forslag på hva myndighetene må fokusere på for å redusere sosiale forskjeller i livvstilsvalg og dermed også i helse.  Arnstein Øvrum har vært ansatt som stipendiat ved Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og knyttet opp til et større forskningsprosjekt om effektene av ulike tiltak for å endre matvareforbruket til en sunnere retning. Doktorgraden er skrevet i samarbeid med Handelshøgskolen ved UMB der Kyrre Rickertsen har vært hovedveileder og Frode Alfnes biveileder.

Sunnere og mindre forskjeller jo eldre vi blir
Øvrum sin første artikkel fokuserer på den relative betydningen av utdanning og inntekt til å forklare ulikheter i livsstil og helse. Han ser spesielt på livsstilsvalg som fysisk aktivitet, røyking, og etterspørselen etter fisk, frukt og grønnsaker. Resultatene tyder på at utdanning og inntekt ikke alltid er de viktigste kildene til ulikhet i disse livsstilsvalg, og at for noen av de er kjønn og alder minst like viktig.

Den andre artikkelen undersøker hvordan fokuset på helse utvikler seg over det voksne livsløpet. Undersøkelsen tar utgangspunkt i utdannings- og inntektsforskjeller, fysisk aktivitet, etterspørselen etter frukt og grønnsaker, røyking og egenvurdert helse. Resultatene er ikke entydige, men peker til en viss grad i retning av at personer i lavere sosioøkonomiske grupper blir mer helsebevisste når de blir eldre, med tilhørende forbedringer i livsstilsvaner. Slike forbedringer kan potensielt bidra til å redusere akkumuleringen av sosioøkonomiske ulikheter i helse over livsløpet.

Publlisert i Health Economics
Den tredje studien undersøker om sammenhengen mellom sosial status og livsstilsvalg varierer på tvers av ulike grupperinger i befolkningen. Resultatene tyder på at blant majoriteten av befolkningen som burde være mer fysisk aktive og spise mer frukt og grønnsaker, så kan betydningen av utdanning og inntekt være enda viktigere enn tidligere antatt. Denne artikkelen sto på trykk i Health Economics i august 2011. Les mer om artikkelen på NILF sine nettsider.

 Den siste studien ser på hvordan kostholdsvalg påvirkes av helseinformasjon, herunder spesielt om effekter av informasjon varierer med hensyn til alder, kjønn, utdanning og inntekt.

I artikkelen benyttes data fra et valgeksperiment på gulost for å undersøke hvordan det å bli eksponert for helseinformasjon påvirker kostholdsvalg. Resultatene tyder på at helseinformasjon kan bidra til å redusere utdanningsforskjeller i kostholdskunnskap og dermed i kostholdsvaner

----

Arnstein Øvrum disputerer ved Handelshøgskolen ved UMB Torsdag 26. april 2012.
Prøveforelesning og disputas starter klokken 12.15 i Tårnbygningen, T401, på UMB.

Temaet for prøveforelesningen vil være

"Estimere etterspørsel etter helse; empiriske utfordringer".

Tittelen på avhandlingen er

"Socioeconomic status and health: the role of lifestyle choices"

Avhandlingen ligger til gjennomsyn på Universitetsbiblioteket og hos Handelshøgskolen ved UMB.

----

Foto: Håkon Sparre


Oppdatert: 23.04.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Handelshøyskolen

Postboks 5003, 1432 Ås

Tlf.: 6496 5700 | Faks: 6496 5701 | E-post: hh(at)nmbu.no

Besøksadresse: Tårnbygningen, Christian Magnus Falsensvei 18 (Oversiktskart nr. 31)

 
Relasjoner til saken

Oppslag PhD disputas Arnstein Øvrum