Navigasjon: Hovedside / Forskning / Forskning for klimatilpasning [Sidekart] [Kontakt] Climate change adaption research
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Forskning for klimatilpasning

Forskning for klimatilpasning

Steinar Taubøll

Norsk natur og bebyggelse vil bli stadig mer påvirket av klimaendringer. Typiske problemer er endring i økosystemer, mer overflatevann og flom, havnivåstigning, rasfare og direkte påkjenning på bygningskonstruksjoner og fasader. Skadene kan begrenses ved å tenke nytt om fysisk planlegging i både større og mindre skala. Uansett vil klimatilpasning koste dyrt, og kostnadsfordelingen er i stor grad et juridisk spørsmål. UMB driver forskning på hele dette spekteret av temaer.


(Denne siden er under arbeid. Ferdigstilles høsten 2010)Institutt for landskapsplanlegging (ILP)
 
Mens bærekraftig byutvikling tidligere har vært fokusert mot tiltak for å redusere omfaget av transport gjennom fortetting for å utvikle mer kompakte byer, må vi nå også tenke tiltak for å møte klimautfordringen. Fortetting bidrar imidlertid til økning av tette overflater i byen noe som er problematisk i forhold til flomfare. Fortettingen har også ofte skjedd som havnefrontutbygginger, noe som kan være problematisk i forhold til havnivåstigning.
 

Knut Bjørn Stokke og Inger-Lise Saglie deltar i et prosjekt ”urban planning and water front development” som undersøker muligheter og barrierer for gjennomføring av tiltak for tilpassing til klimaendringer. Sentrale spørsmål er i hvilken grad og på hvilken måte kunnskap om klimaendringene blir tatt i bruk av lokale politikere og offentlige byplanleggere, men også av private eiendomsutviklere.  Dette er en del av et større prosjekt ”Potentials and Limits to Adaptation in Norway” ledet av Karen 0’Brien ved Universitet i Oslo. Stokke og Saglie er også involvert i Interreg-prosjektet CoastAdapt, som har som målsetting å styrke den lokale tilpasningskapasiteten i utsatte kystbyer og kystsamfunn i Norge, Skottland, Irland og Island.

Kine Halvorsen Thorén, Renata Aradi arbeider sammen med Einar Lieng fra Geodatasenteret på et opplegg for identifisering av den urbane grønnstrukturen ved hjelp av satellittdata og automatisk klassifisering. De hydrologiske systemene inngår også som et vesentlig element i grønnstrukturen. Klassifiseringene testes i utvalgte plan- og analysesituasjoner. Det er viktig å skaffe bedre og mer brukervennlig informasjon om den urbane grønnstrukturen fordi byene fortettes og grønne områder forsvinner, ofte på en lite gjennomtenkt måte. Forskningen vil bidra til mer gjennomtenkt planlegging. Kostnadseffektive GIS-baserte metoder for å innhente informasjon om grønnstrukturen en nødvendighet for å kunne overvåke om endringer går på tvers av nasjonale miljømål. Et kommende prosjekt ved ILP vil bruke denne typen data i ulike scenarioer for klimaendringer. 


Ekstremnedbør skaper også juridiske utfordringer. Steinar Taubøll ved ILP arbeider med en doktoravhandling om erstatningsansvar og flomskader, inkludert skader voldt av avløpsanlegg. Prosjektet skal klarlegge rekkevidden av de ulike erstatningsgrunnlagene som er aktuelle, og analysere samspillet mellom disse og andre kompensasjonsmekanismer som forsikring og offentlige fond. Det legges vekt på å vurdere hensiktsmessigheten av dagens ordninger i lys av klimaendringer og plassering av insentiver til å forebygge skade.

Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)
Thomas K. Thiis arbeider med karakterisering av klimalaster på bygninger og klimatilpasning av bygningskonstruksjoner. Fuktighet og temperatur er viktige parametre for nedbrytningen av en bygningsfasade. Ved IMT forskes det på måling og numerisk simulering av disse klimaparametrene. Gjennom bruk av FEM-nalyser kan bygningskonstruksjonens respons på det ytre klima modelleres. Etter hvert som kravene til varmeisolasjon øker vil temperaturforholdene på overflate og dermed også forholdene for soppvekst, endres. 

En av de viktigste parametrene for levetiden for en fasade er klimaeksponeringen. Murstein er et vanlig byggemateriale som kan være særlig påvirket av frost og fuktighet. En murstein vil suge opp fuktighet fordi materialet er porøst. Hvis mursteinen er fuktig når vannet fryser, oppstår det spenninger i materialet som etter hvert vil føre til sprekker. Numeriske simuleringer av slagregn vil frembringe ny kunnskap om virkelig klimapåkjenning og videre levetid på fasader. Dette vil være svært viktig for å vurdere konsekvenser av klimaendringer på bygninger. 

Gjennom 30 år har man ved IMT samlet inn data for snølast på tak. Disse dataene benyttes i dag for å validere regnemodeller for snølast på tak. De benyttes og som grunnlag for utarbeiding av den internasjonale standarden for snølast ISO 4355.
Foto: Thiis


Vindklima rundt bygninger er særlig viktig i områder med høyhus. Bygningene kan påvirke vinden slik at klimaet på bakken kan oppleves som ubehagelig og dermed gjøre områder uegnet for den bruken de er tiltenkt. Ved UMB/IMT gjøres det analyser av klimaforholdene og komforten rundt bygningner.

Oddvar Lindholm og Jarle Bjerkholt har analysert hvor store flomskadene i norske byer kan bli omkring år 2071. Syv mastergradsprosjekter ved Instituttet har analysert omfanget av flomskader og økte forurensningsutslipp før og etter klimaendringer i flere norske byer. Det viser seg at 50 -100 % så mange bygninger vil kunne flomskades etter klimaeffektene, i forhold til i nåværende klima. Forurensningsutslippene i byer vil også kunne øke 50 – 100 %. 


Byenes avløpsnett ble dimensjonert og bygget for mange år siden, og man forutså ikke den fortetting av flater som enkelte byer har opplevd og økningen i regnintensitetene som følge klimaforandringene. Avløpsnettene har ikke tilstrekkelig kapasitet for disse økte belastningene, og de kan ikke uten videre oppdimensjoneres. Løsningen på dette problemet vil bl.a. være å ikke sende mer overvann til avløpsnettene, men holde det tilbake på overflatene i åpne renner og bekker og dammer, bruke grønne tak, samt infiltrere mer vann via gressplener og bruk av mer vegetasjon.PUBLIKASJONER


IMT


-Kyllingstad, S., Thiis, T.K., et al., 2010. Climate, environment and frost damage of architectural heritage, ICSA 2010, Portugal
-Potac, J., Thiis, T.K., 2010. Numerical modeling of snow infiltration into ventilation openings. CWE 2010, Chapel Hill, USA 
-Relander, T.O, Thue, J.V, Aurlien, T, Time,B. (2009) Airtightness and air leakages of Norwegian wood-frame houses. 4th International Building Physics Conference. Istanbul, June 2009
-Thiis, T.K., Potac, J., 2009, 3D numerical simulations and full scale measurements of snow depositions on a curved roof, in: Conference proceedings : 5th European & African conference on wind engineering, Firenze, Italia, 371-374. Thiis, T.K., 2008. Measurements of Snow Penetration in Ventilation Openings in Buildings, in: ECI / Engineering Conference International, Snow Engineering VI, Canada.
-Thiis, T.K., 2008. Measurement and Numerical Simulations of Snow Accumulation on Curved Roofs, in: ECI / Engineering Conference International, Snow Engineering VI, Canada. Hjelseth, E.,
-Thiis, T.K., 2008. Use of BIM and GIS to enable climatic adaptations of buildings, in: Proceeding of 7th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM), Sophia Antipolis, France.
-Thiis, T.K., Jeksrud, W.K., 2007. Numerical simulation of cross-flow ventilation of farm buildings in a cold, windy coast climate, Idojaras - Quarterly journal of the Hungarian Meteorological Service 11, 161-169
-Thiis, T.K., Ramberg, J.F., 2007. Climate adaptation of naturally ventilated free stall animal buildings, in: Proceedings of The 6th Circumpolar Agricultural Conference, Labrador, Canada.
-Thiis, T.K., Barfoed, P., et al., 2007. Penetration of snow into roof constructions - Wind tunnel testing of different eave cover designs, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 95, 1476-1485.
-Ramberg, J.F., Thiis, T.K., 2007. Veiledning til gjennomføring av lokale klimaanalyser i forbindelse med bygningsplanlegging, IMT-rapport, 53.
-Bjerkholt, J. and Lindholm, O. 2007. ”An innovative semi-permanent flood protection structure – alternative to sandbags and supplements to conventional earth embankments”.  The COST C22 “Urban Flood Management”´s  p. 461 – 472. Book  “Advances in Urban Flood Management”. -Lindholm, O., Schilling, W. and Crichton, D. 2006. “Urban Water Management before the Court: Flooding in Fredrikstad, Norway”. Journal of Water Law. Volume 17 issue 5, 204-209. 
-Lindholm, O., Nie, L. og Jarle Bjerkholt. 2007. ”Klimaeffekters betydning for oppstuvninger og forurensningsutslipp fra avløpssystemer i byer.” Rapport nr. 16/2007. Institutt for matematiske realfag og teknologi. UMB.
-Madsen, Bergård. A. 2007. ”Analyse av avløpsnettet i Sentrum Nord i Bergen i modellen MOUSE”. Mastergradsoppgave. Institutt for matematiske realfag og teknologi UMB, Ås.
-Nie , L.M., Lindholm, O. and Bjerkholt, J. T. 2009. “Long time effects of flooding and sewer surcharge in a changing climate.” Conference on  "Road Map Towards a Flood Resilient Urban Environment" Paris 26th and 27th of November 2009.
-Nilsen, V., Lier, A. J., Bjerkholt, J, Nie, L. and Lindholm, O. 2009. “Impact of climate change on urban flooding and combined sewer overflows - case from Oslo”. Conference on  "Road Map Towards a Flood Resilient Urban Environment" Paris 26th and 27th of November 2009.
-Nie, L., Lindholm, O., Lindholm, G., Syversen, E. 2009. ”Impact of climate change on urban drainage systems – A case study in Fredrikstad Norway”. Urban Water. Volume 6, Issue 4 August 2009 , pages 1 – 10.
 

ILP


-Thorén K.H. 2000 «The green poster» A method to evaluate the sustainability of the urban green structure. Environmental Impact Assessment Review. 20 (2000) p. 359 – 371
-Thorén, A-K.H., Guttu, J. and Pløger, J. 2000”Kan arealnormer i fysisk planlegging ivareta miljøbetinget livskvalitet?” NIBR prosjektrapport 2000:3. (Land –use norms. A tool in physical planning to improve quality of life?) (Summary in English) Contract for the Research Council of Norway 
-Thorén, Anne-Karine Halvorsen 2001 ”Er landskapsarkitekten til hinder for barns utfoldelse?” (Does landscape architecture hinder activity in children?”)  I: Barn drikker ikke caffé latte- om barn i by. s. 61-79. Akribe forlag, 2001. ISBN 82-7950-049-9.
-Schmidt, Lene; Thorén, Anne-Karine Halvorsen 2001 ”Bebyggelsestyper og bokvalitet i by - en studie av storgårdskvartalet.” (Building typologies and quality of housing.) (Summary in English) NIBR prosjektrapport, 2001:9. 2001. 208 s. ISBN 82-7071-317-1. ISSN 0808-5390.
-Thorén, Anne-Karine Halvorsen 2001 “Skolen som nærmiljøanlegg.” (The school yard as a neighbourhood park). Rapportserie, Serie B. Rapporter og presentasjoner/Dep. Of landscape Arch. And Spatial Planning. ISBN 82-575-6065-0.
-Thorén, Anne-Karine H. 2003 ”Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler”. (The outdoor areas of schools. The need of land use norms and tools) Rapport, 15-1130. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2003. Direktoratet for naturforvaltning 2003 ”Grønn by-, arealplanlegging og grønnstruktur.” Direktoratet for naturforvaltning. Håndbok, 23-2003. 2003.
-Thorén, Anne-Karine H. contributed with the main idea and material.
-Thorén, Kine Halvorsen 2003 ”Utearealene” publisert i temaheftet ”Drabantbyen” Fremtid for fortiden” som er medlemsbladet til Oslo og Akershus avd. av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Nr. ¾ i 2002. s. 104 – 115. IFRPRA WORLD March 2004 “Parks and green areas – the situation in cities and densely populated araes within Europe” s. 8 – 9. Refereed section.  
-Thorén, KH 2004 "Skolen som nærmiljøanlegg" (The school yard as a neighbourhood park). (sluttrapport) rapport B2/ Dep. Of landscape Arch. And Spatial Planning. ISBN 82-575-6081-2
-Kleven, T., Thorén, A-K.H. og Skogheim, R. ”Å sette pris på friluftsliv – bare for eksperter?” (To valuate outdoor life- for experts only?). (Summary in English) NIBR – report 2005:2  ISBN 82-7071-526-3. Contract for The Research Council of Norway Thorén,
-Kine Halvorsen 2005 “Community planning – how can planning contribute to a more physical activity friendly environment.” Tellnes G. (ed.) 2005 Urbanisation and Health. Unipub forlag. Oslo Academic Press 
-Thorén, K.H. 2007 ”Hvordan sikre attraktive og store nok utearealer rundt skoler og barnehager” i Miljø & helse Tidsskrift for miljø, helse og samfunn. S. 12 - 14
-Thorén, Kine Halvorsen  2008 “De ”grønne lungene” som forsvant. Om tap av grønnstruktur i byer og tettsteder” i Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar (red.) ”Norsk natur – farvel? En illustrert historie” Unipub forlag. Oslo Academic Press ISBN 9788274773134 April 2008
-Thorén, K. H. og Saglie, I-L. ”Overgangssonen by –land: en studie fra Norge” i Qviström, M. (Red) 2008 ”Nordiska studier av stadsnära landskap” Rapport 2008:4 ISSN 1654 -5437 Alnarp 2008. s. 7 - 42 
-Thorén, Kine Halvorsen 2009 ” Det grønne som struktur – et grunnlag for parkpolitikken” i Hedfors, Per (red.) ”Festskrift till Clas Florgård Urban naturmark i landskapet. En syntes genom landskapsarkitektur” Rapport 3/2009. 400 s. ISSN: 1654-0565. ISBN: 978-91-95735-14-3 Rapporter Institutionen för stad och land. Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsala.

 

Publisert: 19.03.10
Oppdatert: 19.08.10
Utskriftsvennlig versjon

 
 
Forskning for klimatilpasning

Steinar Taubøll

 
Relasjoner til saken

Aktuelle nettsider:

Potentials and Limits to Adaptation in Norway

Interreg-prosjektet CoastAdapt

www.flomskader.noEmneord

- Forskning