Navigasjon: Hovedside / Sentrale enheter / Økonomihåndbok [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Økonomihåndbok
Sideoversikt

Innledning
1.1 Lover, forskrifter ol.
1.2 Regnskap
1.4 Innkjøp
1.3 Lønn
1.5 BOA
1.6 Reiser
1.7 Bud./rapportering

Statens sentrale tjenestemannsregister - kap. 1.3

Økonomiavdelingen

Formål Sikre korrekt innrapportering av lønns- og personaldata til SST.


Sammendrag Rutinen beskiver Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) og hvilke krav det stilles til UMB s enheter i rapportering av korrekte tjenesteforholdskoder for å sikre at lønnsdata er av best mulig kvalitet.

 1. Statens sentrale tjenestemannsregister Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) danner grunnlag for løpende produksjon av lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandlinger om tjenestemennenes lønns- og arbeidsvilkår, lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid m.v.

2. Bruken av SST Målgruppen for bruk av SST er statlige arbeidsgivere, hovedorganisasjonene, Statistisk sentralbyrå, Stortinget, forskjellige aktører innen forskningsinstitusjonene, studenter m.fl. Med SST som grunnlag utarbeider Statistisk sentralbyrå årlig den offisielle lønnsstatistikk for ansatte i staten. Kontrollansvarlig personal – og organisasjonsavdelingen: Sikre at enhetene er informert om SST og at alle arbeidsavtaler blir kodet med korrekt tjenesteforholdskode og utdanningskode.

 3. Frister for rapportering Moderniseringsdepartementet, Avdeling for omstilling og personalpolitikk har utarbeidet retningslinjer for rapportering av data for tilsatte i staten, med tellingstidspunkt 1.oktober og 1. mars På oppdrag fra Moderniseringsdepartementet skal SSB ta hånd om henting og kvalitetssikring av data. Datagrunnlaget skal føres tilbake til Moderniseringsdepartementet - som fremdeles er ansvarlig for den videre bruk av materialet.

 4. Hvem skal/skal ikke rapporteres? Følgende skal rapporteres til SST: - Alle arbeidstakere i staten som får lønn per 1. oktober 201x skal være med i tjenestemannsregisteret. Dette gjelder både de som er tilsatt i faste stillinger og de som er engasjert på særskilte vilkår. Som en hovedregel skal en melde inn alle som blir lønnet av statlige midler. - Tjenestemenn som er sykmeldte med lønn. Disse skal meldes inn som om de er i arbeid. - Kontraktslønnete som har et lønnstrinn etter tabell A-hovedlønnstabellen, skal meldes inn med stillingskode 9100. - Personer over 70 år som fremdeles er i arbeid og har lønn etter statens lønnsregulativ. - Timelønnete som får lønn på tellingstidspunktet. - Personer som lønnes av sysselsettingsmidler. Følgende skal ikke rapporteres: - Statspensjonister som er engasjert på pensjonistvilkår. - Tjenestemenn som har fått tjenestefri (permisjon o.l.) uten lønn eller er sluttet. - Innleid personell fra statlige og private arbeidsformidlinger/vikarbyrå.

 5. Arbeidsavtalene Tjenesteforholdskoder fylles ut av enhetene. Personalansvarlige ved enhetene fyller ut avtalene og oversender disse til personal – og organisasjonsavdelingen (POA) via dokumenttjenesten for videre behandling. Kontrollansvarlig enhetene: Påse at alle arbeidsavtaler blir kodet med korrekte tjenesteforholdskoder.

 6. Kvalitetssikring av arbeidsavtalene. Personal – og organisasjonsavdelingen (POA) får oversendt arbeidsavtalene fra alle enheter og avdelinger og går igjennom avtalene før de oversender til lønnsseksjonen. Det vises til punkt 1 og understrekes at det er svært viktig at arbeidsavtalene er korrekt utfylt med tjenesteforholdskode. Denne koden er med på å lage statistikk som brukes i planlegging og styring av UMB. Kontrollansvarlig personal – og organisasjonsavdelingen - Påse at alle arbeidsavtaler blir kvalitetssikret og de er kodet med korrekte tjenesteforholdskoder.

7. Endrings - og opphørsmeldinger Elektroniske blanketter: Endring av faste lønns- og personalopplysninger, stansing av lønn og søknad om permisjon finnes på internett. Se UMBs personalhåndbok. På lik linje med arbeidsavtalene har enhetene ansvar for at endringsmeldinger og stans av lønn blir sendt til POA via dokumenttjenesten og videre til lønnsseksjonen. Kontrollansvarlig enhetene og POA: - Påse at endringsmeldinger – og stans av lønn blir oversendt lønnsseksjonen uten opphold.

8. Lønnsseksjonen På grunnlag av arbeidsavtalene registrerer lønnsseksjonen riktige innrapporteringskoder til SST i Paga. Alle arbeidsavtaler må være korrekt utfylt og kodet korrekt for at dette skal fungere. Oppfølging (feilmeldinger/korrigeringer) og rapportering til SST gjøres av lønnsseksjonen. Kvaliteten på registeret er avhengig av at alle avtaler er korrekt kodet. Kontrollansvarlig lønnsseksjonen: UMB ved lønnsseksjonen er ansvarlig for datakvaliteten.

Oppdatert: 01.11.11
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Økonomihåndbok

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Postboks 5003

1432 Ås

okavd@umb.no