Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about bus305
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Engelsk
BUS305 Strategianalyse og strategiformulering
Emneansvarlig/institutt Silja Korhonen-Sande HH
   
Studiepoeng 5.0
Språk Engelsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere -
Strukturert undervisningstid Kurset gjennomføres som et intensivkurs i augustblokka med 4-5 timer per dag på avtalte dager. Ca. 30 timers strukturerte aktiviteter. I tillegg kommer gruppearbeidet. Hver forelesning er delt i to: 1) Repetisjonsdelen for de som føler at de mangler solid strategikunnskap fra bachelornivå. Denne kunnskapen kreves for å løse case-oppgavene. 2) Interaktiv, artikkel- og case-basert undervisning for alle deltakere på kurset.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Dette er et intensivkurs. Deltakerne organiseres i grupper og hver gruppe leverer inn caserapport og presenterer artikler. Deltakelse i grupper og forelesninger er dermed obligatorisk. De som har god kunnskap i strategi på bachelornivå trenger ikke å delta i repetisjonsdelen av forelesningene.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper AOS 130 (Innføring i organisasjonsteori) eller tilsvarende forkunnskap, AOS237 (Foretaksstrategi) eller tilsvarende forkunnskap. Det er forutsatt at studentene kan lese faglitteratur på engelsk.
Anbefalte forkunnskaper Kurs i markedsføringsstrategi og mikroøkonomi gjør det enklere for å forstå grunnleggende teorier i faget.
Eksamensform L
Eksamen Innlevering av caserapport i grupper teller 30%
Avsluttende skriftlig hjemme-eksamen (30 timer) teller 70%.
Konteeksamen for de som har bestått semestersoppgaven men strøket på hjemme-eksamen, vil bli gitt i påfølgende semester.
Karakteren for semesteroppgaven er kun gyldig det semesteret oppgaven er skrevet.
Karakterregel A-F
Normert arbeidsmengde I henhold til UMB-normer. 5 poeng=150 timer
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Studentene oppmuntres til å bli kjent med kurslitteraturen før forelesninger slik at den kan diskuteres og anvendes i øvelser i klasserommet. Litteraturen for hver forelesning blir gitt i kursprogrammet. I tillegg anvender studentene teorier på caser og presenterer sentral litteratur i små grupper.
Læringsstøtte Studentene fårtilbakemelding i forbindelse med presentasjoner. Utenforforelesningstimene erlæreren tilgjengelig via e-post.
Sensor Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett M-ØA, M-EI
   
Merknad  
-
   
Mål  

Basert på gjennomgang av sentrale teorier/ perspektiver i strategifaget og analyse av strategiske handlinger i forskjellige industrikontekster, gir dette kurset forståelse av hvorfor noen bedrifter lykkes i konkurranse mens andre mislykkes. Studentene skal forstå hvordan forskjellige teorier utfyller og motsier hverandre, opparbeide dypere kunnskap om faktorer som virker inn på virksomhetens strategi, og få forbedret evne til å forstå grunnlaget for og konsekvensene av forskjellige strategiske valg. Kurset forsterker studentenes ferdigheter i å bruke forskjellige metoder for å analysere virksomhetens interne og eksterne omgivelser og i å velge hensiktsmessige strategier. Studentene skal se usikkerheten og kompromissene som ledelsen må håndtere i strategisk beslutningstakelse.

   
Innhold  
Kurset har to hovedtemaer: strategisk posisjonering knyttet til analyse av industri, bedriftens ressurser og interessenter, og strategiske valg angående bedriftens konkurransefordel og virksomhetsområder. Sammenhengene mellom entreprenøriell og strategisk tenkning blir diskutert.
   
Pensum  
Johnson, G., K. Scholes and R. Whittington. 2012. Fundamentals of Strategy, 2/E. (for repetisjon)
Artikler (pensum legges ut på Fronter). Forelesningsnotater.
 
Sist oppdatert 2013-04-16