Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about eie320
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv
Emneansvarlig/institutt Håvard Steinsholt ILP
   
Studiepoeng 10.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
     
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Sølve Bærug.
Strukturert undervisningstid Forelesninger: 60 timer.
Seminarer o.l.: 30 timer.
Utferd: 10 timer.
Gruppeoppgave: 90 timer.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Utferd, 1 dag.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper EIE101, JUS100, JUS220
Anbefalte forkunnskaper JUS102, JUS210, JUS311, JUS220, jus320, EIE222, ECN110.
Eksamensform L
Eksamen Selvstendig arbeid (gruppearbeid).
Arbeid skjer under veiledning i undervisningsperiode 3.
Innleveringsfrist er mot slutten av uke 4.
Karakterregel A-F
Normert arbeidsmengde Strukturert arbeidstid: 190 t
Selvstudium: 110 timer
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Forelesninger.
Seminar/kollokvier med lærer til stede.
Gruppearbeid/prosjekt/øving.
Læringsstøtte Lærerertilgjengelig etteravtale forveiledning underhele emnet.
Lærere ertilgjengelig forveiledning daglig til oppgitte tideri undervisningsperiode 3.
Det gis fyldige skriftlige (og evt. muntlige - på forespørsel) kommentarersom tilbakemelding på gruppeoppgaven i forbindelse med sensur.
Sensor Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbesvarelsene fra alle eksaminandene.
Samtaler om emnets innhold og gjennomføring er fast tema under sensurkonferanse.
Opptakskrav GSK
Fortrinnsrett Eiendomsfag og Eiendomsutvikling
   
Merknad  
Statens Vegvesen gir bidrag i emnet ved gjesteforelesning og utferd.
   
Mål  

Kjenne begreper og prosesser om ekspropriasjon for profesjonelt å kunne arbeide med ekspropriasjon og minnelig grunnerverv - dokumentert via emnets semesterarbeid. Ha forståelse av prosesser, begreper og sammenhenger som gjør studenten i stand til å gå kvalifisert inn i samtaler der dette, direkte eller indirekte, står sentralt i det videre studiet og seinere profesjonelt. Gi innblikk i de etiske problemer og forhandlingsproblemer som preger ekspropriative inngrep. Gi trening i profesjonell analyse, syntese samt språklig og tallmessig behandling av komplekse problemstillinger. Gi operativ kunnskap om verdsetting av fast eiendom generelt. Gi trening i en form for studium som er særlig relevant for siste del av studiene. Studenten skal etter kort tid profesjonelt og etisk kunne arbeide med (gjennomføre) grunnerverv, herunder:
Ha et profesjonelt forhold til juridisk og erstatningsmessig problematikk knyttet til forholdet mellom (offentlig) regulering/arealinngrep og eiendomsrett.
Kjenne og kunne anvende de juridiske og økonomiske standarder som gjelder dette området.
Kunne vurdere og gi kvalifiserte anslag over prosesskostnader og erstatningsnivåer ved grunnerverv.
Delta i faglig diskusjon som nevnt over.
Lære arbeidsformer og stoffhåndtering av særlig betydning for siste del av studiet. Studenten skal kunne mestre de ekspropriasjonsrettslige og naborettslige standarder som gjelder i Norge. Dette antyder sammen med folkesretten lovgivingens etiske grensedragninger. I tillegg skal studenten ha innblikk i hvilke kommunikasjonsmessige og følelsesmessige problemer som kan oppstå ved grunnerverv - og hørt praktikeres tilnærminger til løsninger av slike problemer. Studentene skal være gjort kjent med utarbeidede etiske retningslinjer innenfor bransjen.

   
Innhold  
Emnet består av en forelesningsrekke i perioden september - november. Undervisningsperiode 2 vil bli preget av gjesteforelesere, avgrensede seminarer og øvinger.
Gruppeoppgaven vil bli utlevert i oktober-november. Veiledning og gjennomføring av arbeidet vil vesentlig skje i undervisningsperiode 3. Innlevering i uke 4.
1 dags obligatorisk utferd vil bli holdt i undervisningsperiode 3, eventuelt i perioden oktober - desember.
   
Pensum  
STORDRANGE, B, LYNGHOLT,O.C.,2000, Ekspropriasjonserstatningsloven kommentarutgave Universitetsforlaget, Oslo.
 
Sist oppdatert 2013-04-04