Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about jord251
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Engelsk ved behov
Info http://athene.umb.no/emner/JORD251/
JORD251 Jordklassifikasjon
Emneansvarlig/institutt Line Tau Strand IPM
   
Studiepoeng 5.0
Språk Engelsk ved behov
Antallsbegrenset Minimum 5 studenter.
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere -
Strukturert undervisningstid Forelesning: 18 -20 timer.
Øvinger: 20 timer.
Studentpresentasjoner: 4-10 timer.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter 1) Tilstedeværelse på obligatoriske forelesninger.
2) Muntlig eller posterpresentasjon av oppgave knyttet til regionale jordressurser.
3) 80 % av øvingsoppgavene som gis underveis.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper JORD101.
Anbefalte forkunnskaper JORD250 jordmorfologi
Eksamensform L
Eksamen Studentene vurderes individuelt på bakgrunn av følgende :
1) Et utvalg av klassifikasjons oppgaver 50%
2) Rapport som leveres siste kursdag. 50%

Begge deler må være bestått.
Karakterregel A-F
Normert arbeidsmengde 150 timer.
Emnefrekvens År med partall
Frekvenskommentar -
Læringsmåter
Følgende læringsmetoder vil bli brukt:
-selvstudium, lesepensum støttet av internettsider med mye kartmateriale,
-studentpresentatsjon (muntlig eller poster) av oppgave knyttet til lokale/regionale jordressurser,
-forelesninger, obligatoriske,
-øvinger under veiledning hvor studenten skal klassifisere jord i henhold til ett internasjonale jordklassifikasjonssystemene,
-Individuell veiledning ved skriving av individuell rapportknyttet til lokale/regionale jordressurser
Læringsstøtte Individuell veiledning i forbindelse med selvvalgt oppgave,
Sensor Ekstern sensor skal godkjenne opplegget før gjennomføring og gjennomgår og gir karakter til alle rapportene sammen med kursansvarlig.
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett -
   
Merknad  
Emnet anbefales til alle studenter som er interessert i globale jordressurser. Det er også spesielt relevant for de som tar jordfaglig masteroppgave hvor feltarbeid og beskrivelse av jordsmonn inngår.
   
Mål  

Studenten skal etter endt kurs kunne: -gjøre rede for den regionale utbredelsen av, dannelsen, egenskapene og bruken av de viktigste jordsmonntypene i verden -beskrive prinsippene for oppbyggingen av og klassifikasjon av jord i henhold til jordklassifikasjonssystemet Soil Taxonomy (1999), FAO/Unesco systemet (1975/1990) og WRB (2006) -ut i fra klassifikasjonsnomenklaturen si noe om de viktigste egenskapene til jorda som er klassifisert -klassifisere jord i henhold til ett av de overnevnte internasjonale jordklassifikasjonssystemene.

   
Innhold  
Jordklassifikasjonens historie nasjonalt og internasjonalt. Prinsippene for jordklassifikasjon, diagnostiske sjikt/egenskaper. Regional utbredelse. Bruk av informasjon om regional utbredelse. Bruk av klassifikasjonsnøkkel. Klassifisere jordsmonn i henhold til ulike klassifikasjonssystem ut i fra standard jordprofilbeskrivelser.
   
Pensum  
- Driessen P., Deckers, J- Spaargaren, O., and Nachtergaele, F.O. (editors), 2001. Lecture notes on the major soil of the world. FAO, Rome, 329 sider.
- Soil Survey Staff, 1999. Soil Taxonomy, Agricultural Handbook No. 436. side 83-90.
- Soil Survey Staff, 1998, Keys to Soil Taxonomy. United States Department of Agriculture. Side 9 - 40.
 
Sist oppdatert 2013-04-08