Navigasjon: Hovedside [Sidekart] [Kontakt] English information about kjm240
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU
HovedsidenSøkeresultat

Norsk
Info http://athene.umb.no/emner/KJM240/
KJM240 Analytisk kjemi
Emneansvarlig/institutt Elin Lovise Gjengedal IPM
   
Studiepoeng 10.0
Språk Norsk
Antallsbegrenset -
Undervisningsperioder
Augustblokk Høstparallell Januarblokk Vårparallell Juniblokk
       
         
Fargeforklaring: Rødt/gult angir undervisningsperioder. Undervisningen starter i perioden som er merket med rødt.
Medvirkende lærere Roland Kallenborn (IKBM - foreleser kromatografi), Karl Andreas Jensen, Solfrid Lohne.
Strukturert undervisningstid Forelesninger: 4 timer per uke
i alt ca. 30 timer.
Laboratorieøvelser: 6 timer (1 dag) per uke
i alt 42 timer.
Obligatoriske undervisningsaktiviteter Godkjent journal; 7 laboratorieøvelser.
Overlapping og studiepoengreduksjon -
Forutsatte forkunnskaper KJM100 Generell kjemi.
Anbefalte forkunnskaper KJM120 Uorganisk kjemi, KJM230 Fysikalsk kjemi.
Eksamensform S
Eksamen Skriftlig slutteksamen (3,5 timer).
Karakterregel A-F
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Normert arbeidsmengde 30 timer forelesning + 42 timer laboratorieøvelse + 112 timer journalskriving + 116 timer selvstudium av pensum = Arbeidsinnsats på 300 timer.
Emnefrekvens Årlig
Frekvenskommentar -
Læringsmåter Analytisk kjemi er et erfaringsbasert fag hvor særlig laboratorieøvelsene står sentralt.
Forelesningene skal gi en bred innføring i analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse.
Laboratorieøvelsene vektlegger kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data.
Laboratorierapportene skrives som en artikkel. Frist for innlevering av laboratorierapporter er 1 uke etter gjennomført øvelse.
Læringsstøtte Laboratorieøvelsene vektleggerkritisk vurdering av feilkilderog usikkerhet i analysene som påvirkertolking av data. Studentene kan avtale tid fordiskusjonermed både emneansvarlig og tekniske personale. Laboratorierapportene skrives som en artikkel. Frist forinnlevering av laboratorierapporterer1uke ettergjennomført øvelse. Hverstudent fårtilbud om et møte med emneansvarlig forindividuell tilbakemelding og råd om forbedringer, også forgodkjente rapporter.
Sensor Sensor vil bli involvert i planlegging, gjennomføring og revidering (evaluering) av emnet, samt sensurering av slutteksamen.
Opptakskrav Realfag
Fortrinnsrett M-KJEMI, B-KJEMI, M-MINA, B-MINA, M-LUN, M-KB, REALFAG.
   
Merknad  
Emnet starter første uke i høstparallellen. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing.
Laboratorieøvelser går klassevis med grupper på inntil 16 studenter, maksimalt 32 studenter. Tildeling av plass på emnet er basert på fortrinnsrett og blir administrert lokalt av emneansvarlig.
   
Mål  

Tilegne seg en bred oversikt i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Studentene skal gjennom laboratorieøvelser lære kritisk vurdering av feilkilder og usikkerhet i analysene som påvirker tolking av data. Kunnskap om prøvetaking samt prøveprepareringsmetoder og separasjons-teknikker. Kunnskap om kvalitetskontroll med særlig vekt på validering av metoder. Kunnskap om og forståelse av prinsipper for flg. analysemetoder: Gravimetri og titreranalyse. Titrimetriske metoder (nøytralisering felling, kompleks, elektrokjemiske metoder, redokstitreringer og potensiometriske metoder). Spektroskopiske metoder (molekylær absorpsjonspektroskopi samt atomspektroskopi basert på absorpsjon og emisjon). Gass og væskekromatografiske metoder. Kunne velge den mest hensiktsmessige prøvetaking, forbehandling og analysemetode ut fra krav til nøyaktighet, evt. kunnskap om prøvens sammensetning og økonomiske rammer. Vurdere kvalitet i analysedata. Kurset vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet, og ivaretar på den måten UMBs miljøprofil.

   
Innhold  
Forelesninger: Tar utgangspunkt i læreboka samt egne kompendier som gir en oversikt over emnet og teoretisk bakgrunn for aktuelle metoder. Laboratorieøvelsene vinkles mot naturlig forekommende prosesser i det biogeokjemiske kretsløpet. Øvelsene gir en innføring gjennom praktisk erfaring i først og fremst uorganisk analytisk kjemi fra prøvetaking til analyse. Laboratorieøvelsene omfatter både tradisjonelle og moderne analysemetoder. En annen målsetting ved laboratorieøvelsene er å lære å føre journalen som en vitenskaplig artikkel.
   
Pensum  
Lærebok: Hage D.S. og J.D. Carr 2011. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis. 1th Ed. Pearson Education, Inc., Prentice Hall, New Jersey
 
Sist oppdatert 2013-04-04