Navigasjon: Hovedside / Sentrale enheter / Universitetsledelsen [Sidekart] [Kontakt]
Tekststørrelse.
OM NMBU
STUDIER
FORSKNING
ENGLISH
Universitetsledelsen
Universitetsstyret UMB 2010-2013

- Sakslister 2013
- Tidligere sakslister
- Møtebøker

Sakliste til Universitetsstyremøte 26. januar 2012

Lise Gorseth

Universitetsstyret skal bl.a. behandle vedlikeholdsbudsjettet og gjøre styrets egen evaluering.


SaksnrSakstittel
 Fullmaktssaker:
200/2011 Ellen Kathrine Eriksen Ulleberg – tildeling av graden PhD
201/2011 Yuexing Xhang – tildeling av graden PhD
202/2011 Øyvind Eggen – tildeling av graden PhD
203/2011 Hilde Kraggerud – tildeling av graden PhD
204/2011 Carlos Lozano – tildeling av graden PhD
205/2011 Clara Valente – tildeling av graden PhD
206/2011 Truls Johan Biørnstad – tildeling av graden PhD
207/2011 Eirin Hongslo – tildeling av graden PhD
208/2011 Marit Larsen Sekse – tildeling av graden PhD
209/2011 Inger Johanne Karlengen – tildeling av graden PhD
210/2011 Vladimir Ivezic – tildeling av graden PhD
211/2011 Qiongxian Lu – tildeling av graden PhD
1/2012Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 8. desember 2011
 Strategiske saker:
2/2012Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013
3/2012Styrets evaluering av eget arbeid i 2011
4/2012Oppdatering DnU (Det blir en gjennomgang av saksdokumentene til Fellesstyrets møte 31.01.2012. Saksdokumentene til Fellesstyret sendes ut til neste uke, og vil ble sendt ut på epost til Universitetsstyrets medlemmer)
 Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker
5/2012Orientering om resultatet av val av vararepresentant til Universitetsstyret
6/2012Orientering etter lokalt lønnsoppgjør (2.3.3) 2011 ved UMB
7/2012Rekruttering av instituttleiar ved Noragric – oppnemning av instillingsutval
8/2012Suppleringsoppnemning til instituttstyret ved Institutt for naturforvalting (INA) og Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT)
 Økonomi- og formuesforvaltningssaker
9/2012Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger
10/2012Redegjørelse for utestående fordring (unntatt off. Off.lova §23)
11/2012Foreløpig og endelig årsregnskap for 2011 samt tertialrapporter 2012 – fullmakt til godkjenning
 Referatsaker
12/2012REFERATSAKER PÅ PAPIR:
a) Brev fra Riksrevisjonen til UMB datert 20.12.2011: Riksrevisjonens intervju med Universitetet for miljø- og biovitenskap – forvaltningsrevisjon (u/off)
b) Brev fra Riksrevisjonen til UMB datert 13.01.2012: Revisjon av anskaffelser og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet – oppfølging (u/off)
c) Brev fra KD til UMB datert 21.12.2011: Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 – Tildelingsbrev for Universitetet for miljø- og biovitenskap 
REFERATSAKER PÅ NETTET:
d) Brev fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) til Kunnskapsdepartementet (KD) datert 02.12.2011: Søknad om nye studieplasser til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Lektorutdanning i realfag og naturbruk, revidert statsbudsjett 2012
e) Brev fra KD til UMB datert 05.12.2012: Tomtegrunn til studentboliger
f) Brev fra Statsbygg til KD datert 06.12.2011: Campus Ås – oppdragsbrev forprosjekt
g) Brev fra KD til UMB datert 06.12.2011: Innspill til hovedtariffoppgjøret 2012
h) Brev fra Universitets- og Høgskolerådet til UMB datert 14.12.2011: UHRs innspill til statsbudsjettet 2013 – Framtidens kunnskapssamfunn krever økt satsing og høyere utdanning
i) Brev fra KD til UMB datert 14.12.2011: Retningslinjer for det nasjonale karaktersystemet
j) Brev fra KD til UMB datert 16.12.2011: Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012
k) B
rev fra KD til UMB datert 16.12.2011: Universitetet for miljø- og biovitenskap – oversendelse av rapport fra oppfølgingsmøte
l) Brev fra KD til UMB datert 19.12.2011: Høring – utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon
m) Brev fra KD til UMB datert 20.12.2011: Deltakelse i det europeiske klassifiseringsprosjektet U-MAP
n) Brev fra KD til UMB datert 22.12.2011: Høringsnotat om utkast til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
o) Brev fra Den Norske veterinærforening til KD datert 02.01.2012: Nytt veterinærfakultet på Ås. Oversending av brev av 16.12.2011 fra Den norske veterinærforening fra Statsministerens kontor
p) Brev fra KD til UMB datert 03.01.2012: Utkast til personalreglement
q) Utlevering av studentlister –oppslag fra intranettet
r) Utkast møtebok fra FON datert 12.01.2012
s) Utkast til IDF-referat datert 20.12.2011
t) Utkast til IDF-referat datert 02.01.2012
u) Utkast til IDF-referat datert 04.01.2012
v) AMU-referat datert 28.10.2011
13/2012Rektors orienteringer
 a) Oppdatering Norsk Landbruksmuseum
b) Oslofjordalliansen RSA-møte på UMB 15.12.
c) NHOs årskonferanse 5.1.2012
d) Temakonferansen 2012 – Landbruksmeldinga – et løft for norsk landbruk? (11.-12.1.2012)
e) 
Nasjonalt rektormøte på Universitetet i Nordland (12.-13.1.2012)
f) KDs kontaktkonferanse 2012 (17.1.2012)
g) OFA-konferansen 2012 på UMB (1.2.2012)
h) OPAD 2012
14/2012Eventuelt


Publisert: 18.01.12
Oppdatert: 19.01.12
Utskriftsvennlig versjon

Del med en venn:
 
 
Universitetsstyret for UMB (t.o.m. 2013)